+381 (0)63 24 91 81 office@korakdoprevoda.rs Terazije 5, VII sprat, Beograd

Usluge

Korak do Prevoda

pruža sledeće usluge kojima su obuhvaćeni gotovo svi svetski jezici i sve oblasti prevođenja.

Pismeno prevođenje

Pisani prevod podrazumeva prevod teksta koji može biti u bilo kojoj formi.

Jedinica mere za prevođenje pisanog teksta je prevodilačka strana i ona podrazumeva 1800 karaktera sa razmacima – opcija Word count.

Prevođenje teksta je intelektualno zahtevan zadatak koji podrazumeva ne samo dobro poznavanje jezika, već i iskustvo i dosta stručnog znanja iz oblasti koja se prevodi.

Najzahtevniji su stručni prevodi jer je u pitanju uskostručna terminologija, koja od prevodioca zahteva predznanje iz te oblasti. Važno je da stručne tekstove poverite prevodiocima koji poseduju lingvističko znanje, poznavanje specifične terminologije i višegodišnje iskustvo. U prevodilačkoj agenciji Korak do prevoda, angažovani su prevodioci koji poseduju znanje i iskustvo u sledećim oblastima prevođenja:
prevod marketinških tekstova
prevod dokumenata iz automobilske industrije

 • prevod tehničkih tekstova
 • prevod tekstova iz oblasti energetike
 • prevod elektrotehničke
 • dokumentacije
 • prevod građevinske dokumentacije
 • prevod pravnih tekstova
 • prevod ekonomskih tekstova
 • prevod IT dokumentacije
 • prevod medicinske dokumentacije
 • prevod farmaceutske dokumentacije

Lokalizacija prevoda

Lokalizacija je definisana kao proces prilagođavanja proizvoda ili sadržaja određenom lokalitetu ili kulturi.

Nije više tajna da lokalizacija kao proces može da poveća prodaju i pomogne u plasiranju prave poruke pravoj publici, ali samo ako se izvede na pravi način.

Prevod se može posmatrati kao jedan od ključnih elemenata procesa lokalizacije. U najširem smislu, lokalizacija se može shvatiti kao dobro profesionalno prevođenje, koje uzima u obzir činjenicu da se tekst ne može prevesti doslovno, već je potrebno prevedeni tekst prilagoditi duhu jezika na koji se prevodi. Jezička lokalizacija (web sajtova, lokalizacija marketinškog materijala, lokalizacija književnoumetničkog dela) je proces prevođenja i kulturnog prilagođavanja proizvoda ili usluga za određenu zemlju, regiju i društvenu zajednicu koja uzima u obzir različitost među tržištima i razume nijanse i lokalne idiome kulture.

Ono što izdvaja prevodilačku agenciju Korak do prevoda je naša sposobnost da prihvatimo sadržaj, u bilo kom obliku i uskladimo željeni uticaj birajući efikasnu metodu lokalizacije prilikom prevođenja web sajtova, marketinških materijala, softvera, aplikacija, korisničkih uputstava i sl.

Mi brinemo o važnim detaljima

Vrlo je važno da za jezičku lokalizaciju, angažujete prevodilačku agenciju koja u svom timu ima izvorne govornike ciljanog jezika, koji potiču sa istog geografskog područja za koji želite lokalizovati Vaš proizvod ili uslugu.

Za nas, znanje jezika nije dovoljno da se osoba kvalifikuje kao profesionalni prevodilac. Samo zato, što osoba može čitati i pisati strani jezik, ne znači da razume nijanse i lokalne idiome kulture. To zahteva nasleđe života i rada u određenoj geografskoj regiji. Zato je svaki prevodilac, prevodilačke agencije Korak do prevoda, izvorni govornik ciljanog jezika i uz potpuno preuzimanje odgovornosti, možemo Vam garantovati precizne i profesionalne prevodilačke usluge.

Prevod sa overom sudskog tumača

Sudski tumač ili sudski prevodilac je lice koje poseduje rešenje o postavci za sudskog tumača izdato od strane Ministarstva Pravde i svaki prevod koji je overen od strane sudskog tumača predstavlja zvaničan dokument. Sudski prevodilac (tumač) svojim pečatom overava prevedeni dokument i na taj način potvrđuje verodostojnost prevedenog dokumenta.

Sudski tumač ili sudski prevodilac treba da ima pečat okruglog oblika, prečnika 38 mm, koji sadrži ime i prezime, oznaku “sudski prevodilac”, sa naznakom jezika za koji je postavljen i mesto prebivališta.

Prevodi dokumenata koji zahtevaju overu sudskog tumača su:

 • Lična dokumenta (pasoš, lična karta, vozačka dozvola)
 • Ugovori
 • Sertifikati
 • Izvodi iz registra
 • Svedočanstva
 • Potvrde (potvrde o državljanstvu,
 • potvrde o nekažnjavanju)
 • Diplome
 • Izvodi iz matičnih knjiga (rođenih, umrlih, venčanih)
 • Uverenje o prebivalištu
 • Uverenje o slobodnom bračnom stanju
 • Uverenje o diplomiranju
 • Uverenje o položenim ispitima
 • Ovlašćenja i punomoćja
 • Izjave
 • Tender i tenderska dokumentacija
 • Finansijski izveštaji
 • Revizorski izveštaji
 • Izvod iz Agencije za privredne registre
 • Rešenje Agenicje za privredne register
 • Statut i osnivački akt
 • Fakture

 • Tehnička uputstva
 • Sertifikati i međunarodne dozvole
 • Policijski izveštaji
 • Lekarski izveštaji

Haški apostil

Haški Apostil je pečat koji je uveden 5. oktobra 1961. godine Haškom konvencijom o ukidanju potrebe legalizacije stranih dokumentata.

Haški apostil je potvrda kojom se legalizuje javna isprava u međunarodnom pravnom prometu.

Svrha Haškog apostila je da olakša overu javnih dokumenata, odnosno da pojednostavi zahtevnu proceduru verifikacije dokumenata.

Dokument koji ima potvrdu Haškog apostila je dokument koji pokazuje verodostojnost potpisa, potpisnika dokumenta ili istinitost pečata.

Dokumenta koja zahtevaju Haški apostil su dokumenta koja će se upotrebljavati u drugim državama, a izdaju ih nadležni državni organi. Tu spadaju dokumenta kao što su: potvrde, izvodi, uverenja, ovlašćenja, punomoćja, svedočanstva i diplome, medicinski izveštaji, policijski izveštaji itd.
U Beogradu za izdavanje Haškog apostila nadležan je Prvi osnovni sud u ulici Nikole Tesle 42a.

Lektura i korektura

Lektura i korektura je primena skupa jezičkih pravila koja su propisana važećim Pravopisom Matice srpske i tim pravilima, uz pomoć svog iskustva, uvek se rukovode lektori prevodilačke agencije Korak do prevoda

Reč lektura nastala je od latinske reči “Legere” što znači čitati. Lektura je postupak čitanja i ispravljanja teksta i predstavlja proces u kojem lektor uočava jezičke i stilske greške u tekstu.

Korektura podrazumeva ispravku slovnih i znakovnih grešaka tj. grešaka nastalih prilikom pisanja ili štampanja teksta.

Naš tim čine školovani lektori sa višegodišnjim iskustvom. U svom radu, oslanjamo se na važeći Pravopis Matice srpske uz korišćenje brojnih rečnika, priručnika i stručne literature.

Ukoliko u dokumentu postoji više od 20% korekcija, lektori prevodilačke agencije Korak do prevoda, smatraju da takav dokument nije odgovarajućeg profesionalnog kvaliteta i potrebno je iznova izvršiti prevod dokumenta.

Usmeno prevođenje

Usmeno prevođenje obuhvata konsekutivno i simultano prevođenje, kao i prisustvo sudskog tumača odnosno sudskog prevodioca na sudu/tumačenje na sudu

Simultano prevođenje

Simultano prevođenje je najzahtevniji oblik prevođenja. Simultano prevođenje se odvija istovremeno sa izlaganjem govornika, sa minimalnim kašnjenjem od par sekundi potrebnim da se tekst čuje i interpretira. Ova vrsta usmenog prevođenja se primenjuje u prilikama u kojima postoji veliki broj učesnika i zbog toga simultano prevođenje zahteva određenu tehničku opremu: mikrofon za govornika, kojim se njegov glas prenosi do prevodilačke kabine u kojoj se nalazi prevodilac, kao i mikrofon za prevodioca, kojim se njegov glas prenosi slušaocima, uglavnom preko slušalica. Simultano prevođenje uglavnom obavljaju dva prevodioca jer je intelektualno veoma zahtevno i zbog toga se vrši smenjivanje prevodilaca u određenim vremenskim intervalima.

Konsekutivno prevođenje

Konsekutivno prevođenje se najčešće primenjuje za skupove, događaje, prezentacije i poslovne sastanke sa manjim brojem učesnika.

Konsekutivno prevođenje je prevođenje kod koga govornik pravi pauze prilikom govora, neophodne da bi prevodilac najpre čuo jezičku poruku, koju tek potom prevodi na ciljani jezik i potom izgovara.

Ukoliko su Vam potrebne usluge simultanog ili konsekutivnog prevođenja, prevodilačka agencija Korak do prevoda u svom timu ima prevodioce koji poseduju potrebnu veštinu memorisanja, lingvističko znanje, razumevanje specifične terminologije i višegodišnje iskustvo.

Kontakt